Adatvédelmi tájékoztató - Korona Sátorrendszerek

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:


I. A tájékoztatás célja

1. A Korona Sátorrendszerek – Perlaki Gyuláné Egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett az adatvédelem és az információs önrendelkezési jog biztosítása irányába, így jelen tájékoztatóban fejezi ki, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatvédelemre vonatkozó uniós és hazai jogszabályokat és törekszik tevékenységét ennek megfelelően megszervezni.
2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályoknak megfelelően, kellő tájékoztatás mellett megváltoztathatja jelen tájékoztatót.

II. Az Adatkezelő adatai

1. Szervezet neve: Korona Sátorrendszerek - Perlaki Gyuláné Egyéni vállalkozó
Székhely: 8060. Mór, Bartók Béla u. 29.
Adószáma: 67929014-2-27

Amennyiben jelen közleménnyel, valamint személyes adataival kapcsolatban további tájékoztatást kíván igénybe venni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Korona Sátorrendszerek - Perlaki Gyuláné Egyéni vállalkozó
Vezetékes telefon: +36-22-782-362
E-mail:  korona@korona.hu

Ügyfélfogadás:
Időpont egyeztetést kérünk telefonon vagy e-mailben.

III. Kezelt személyes adatok köre

• Teljes név
• Telefonszám
• E-mail cím
• Szervezetneve
• Szervezetcíme
• Rendezvény tervezet időpontja
• Rendezvény tervezet befejezése
• Rendezvény helyszíne, címe
• Rendezvényre tervezett létszám / fő


IV. Az adatkezelés elvei és módja

1. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az érintetteknek a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, gondoskodik azok jogosulatlan hozzáférésétől, megváltoztatásától, törlésétől stb. való védelméről, megőrzi az adatok integritását és sértetlenségét.
2. Az Adatközlő az adatkezelés során IV. pont 1. alpontjában meghatározottaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően választja meg az alkalmazott informatikai és egyéb eszközöket. A kezelt adat ennek fényében:
• arra feljogosultak számára hozzáférhető
• változatlan
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
3. Az Adatkezelő rögzíti, hogy a fent meghatározott adatokhoz jogszerűen, az érintettek önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján jutott hozzá.
4. Az Adatkezelő felhívja az Adatközlők figyelmét arra, hogy IV. pont 2. alpontjában említett hozzájárulást, a fent megadott e-mail címre intézett vagy postai úton küldött erre irányuló nyilatkozatában bármikor visszavonhatja, illetve kérheti az adat törlését, helyesbítését, élhet korlátozási, adathordozási- és tiltakozási jogával.
5. Az Adatkezelő gondoskodik az adatvédelmi incidensek elkerüléséről, azok megtörténte esetén jogszabályoknak megfelelő kezeléséről.
6. Az Adatkezelő olyan technikai, műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket biztosít az adatvédelem során, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és amelyek a felmerülő kockázatok tekintetében megfelelő védelmet jelentenek.
7. Felhívjuk az Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját, személyes adataikat bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére, hogy az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
8. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelése összhangban van a hatályos jogszabályokkal, így különösen:

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

V. Az adatok közlése

1. Az Adatkezelő továbbá közli, hogy az adatokat jogszabály által erre felruházott hivatalos szervekkel, illetve személyekkel közölheti, ammenyiben az pontosan megjelöli az adatok körét és az adatkérés célját.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz